Brno Tuřany [LKTB] 29.05.2013
omprh
OM-PRH
Tatra Jet 'Praga'

Let-410 UVP Turbolet   |   msn: 831138   |   mfy: 1983


History:
OK-178
OK-OZG
OK-NZG
OK-NDG
SP-KPS
2013 Tatra Jet OM-PRH